کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش شعر و شاعری به صورت حرفه ای


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست