کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش شعر با روشی دقیق و کاربردی


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست