کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش اصول شعر نوشتن با وزن و قافیه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست