آموزش اصول شعر نوشتن با وزن و قافیه


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست