کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمرحله اول نقد شعر

مرحله اول نقد شعر

«به یاد داشته باشید در نقد ، هر شاعری تا جایی که توانایی و دانش شعری دارد باید خودش در مرحله ی اول شعر خودش را نقد کند به این معنا که اگر حس میکند جایی از شعرش مشکل دارد نباید به آن بی تفاوت باشد...
باید آنقدر شعر خودش را بررسی کند که از نظر خودش دیگر مشکلی در شعر پیدا نکند و بعد از آن در مرحله دوم اگر تمایل داشت برای اطمینان بیشتر شعر را در اختیار استادی قرار دهد تا آن را نقد کند...
این توضیح یعنی تا وقتی مشکل شعر را بدانید و آن را رفع نکنید پیشرفت نمیکنید، مثل بعضیها که وقتی میگویی فلان جای شعرت مشکل دارد میگویند که میدانند ولی سعی در رفع آن نداشتند»
 
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست