گروه شعر تلگرام

گروه شعر تلگرامJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست