کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟

ویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست