ویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟

ویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست