کوتاه فکری های مردم

دنیــا  اگـر  حـتـی  بر آید از پس دنیــا

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست