کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکمای فکری

دیگر چه باید بگذرد از مرزهای فکری ام

وقتـی دچـار حالتی مثل کُمای فکری ام

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست