کمای فکری

دیگر چه باید بگذرد از مرزهای فکری ام

وقتـی دچـار حالتی مثل کُمای فکری ام

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست