کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکانال شعر

کانال شعرآدرس کانال:

https://telegram.me/shaer

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست