کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم

چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست