چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم

چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریمJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست