کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفی



چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم

چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم






کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست