کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبه عنوان یک شاعر چگونه باید شعر بنویسیم

به عنوان یک شاعر چگونه باید شعر بنویسیم


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست