کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچه فایده

چه فایده

چه فایده که دلم شور عاشقانه بخواهد

به سنگ میخورد آخر سری که شانه بخواهد

متین شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست