کمتر از چند صباحی که به شادی پرداخت

رانده شـد از دل اغیار و پشیمان برگشت

گفته بـودم که نبایـد برود ، گـوش نکرد

رفت و آلـوده به آغـوش رقیبان برگشت

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)