پشیمان

کمتر از چند صباحی که به شادی پرداخت

رانده شـد از دل اغیار و پشیمان برگشت

گفته بـودم که نبایـد برود ، گـوش نکرد

رفت و آلـوده به آغـوش رقیبان برگشت

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست