ارتباط با ما
کانال تلگرام
پرنده

عذاب می کشد از بسته بودن پر و بالش

پرنده ای که قفس را برای دانه بخواهد

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)