کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیپرنده

عذاب می کشد از بسته بودن پر و بالش

پرنده ای که قفس را برای دانه بخواهد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست