عذاب می کشد از بسته بودن پر و بالش

پرنده ای که قفس را برای دانه بخواهد

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)