کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیواقعیت

واقعیت

از واقعیت می نوشتم تا بفهمند
هر بار اما پشت دستم داغ میشد

عمری که پای فهم مردم از کفم رفت
صرف لجن میکردم اکنون باغ میشد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست