واقعیت

واقعیت

از واقعیت می نوشتم تا بفهمند
هر بار اما پشت دستم داغ میشد

عمری که پای فهم مردم از کفم رفت
صرف لجن میکردم اکنون باغ میشد

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست