کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیهر چه را آورده با خود عشق ، یکجا می برد

هر چه را آورده با خود عشق ، یکجا می برد

اینکه چشمان تو  در  آنی  دلم را می برد
می توان  فهمید می بازد  دلم یا می برد

وقت  دیدار  تو  من  هرچند با  سر می رسم
شرم  تو  اما  مرا  سمت  تو با  پا  می برد

عشق را قبل از تو دور از عقل می دیدم ولی
با تو  دیدم  عقل  را  هم  عشق بالا می برد

دیدم از این پس فقط  با عشق باید حفظ کرد
آبرویی  را  که دنیا دارد از ما  می برد

عاشقی کردی و میدانی خودت احساس غم
در نبود تو دلم را  تا کجاها  می برد

بارها  پشت  سرت  حس  کرده ام با رفتنت
هر چه را آورده با خود عشق، یکجا می برد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست