موج

موج

رویای وصل ساحل تـو از سرم افتاد

دیگر نمی پیچد صدای موج در گوشم

#متین_شریفی


Join to Channel





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست