کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمحال

از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند

من چنانم که محال است کسی درک کند

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست