کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیقیاسی نیست

قیاسی نیست

در این زمانه از این ساده تر قیاسی نیست
کسی شبیه کسی که تو میشناسی نیست

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست