قیاسی نیست

قیاسی نیست

در این زمانه از این ساده تر قیاسی نیست

کسی شبیه کسی که تو میشناسی نیست

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست