فرع

فرع

گفتم غم و انسانیت و غفلت و افسوس
گفتند چرا در سخنت واو زیاد است

دیدم چه بگویم به جز این پاسخ کوتاه
تا در پی فرع است جهان گاو زیاد است

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست