کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشعر

شعر

با شعر مگر که بشکند قفل سکوت
دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست