کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشباهت وزن عروضی و وزن اهنگی

هر مصرعی یک وزن عروضی دارد و یک وزن آهنگی که هر دو در ریتم یکسان هستند و اگر یکسان نباشند یعنی اشتباه شده است.
 
مثلا دیوانه ام کردی چرا
که وزن عروضی این مصرع میشود: مستفعلن مستفعلن
و وزن آهنگی آن چیزی شبیه به این ریتم است : لای لای لا لای ، لای لای لا لای
که در اینجا ریتم مستفعلن مستفعلن هم همین لای لای لا لای ، لای لای لا لای است و با همین آهنگ خوانده میشود.
 
پس اگر به شما وزن عروضی داده شد باید بر اساس ریتم آن مصرعهای خودتان را بنویسید به شکلی که تمام مصرعها دقیقا همان ریتم وزن عروضی را داشته باشد(مثل تمرین آنلاین)
 
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست