کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیقا شاعری به چه اصولی نیاز دارد؟

دقیقا شاعری به چه اصولی نیاز دارد؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست