شاعرانه

شاعرانه


آدرس کانال:

https://telegram.me/shaerJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست