کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشاعرانه

شاعرانه


آدرس کانال:

https://telegram.me/shaer


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست