کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیزمانه

زمانه

زمانه وفق مــراد کـسـی نمی گذرد
چه عمرها که به دلواپسی نمی گذرد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست