زمانه

زمانه

زمانه وفق مــراد کـسـی نمی گذرد

چه عمرها که به دلواپسی نمی گذرد

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست