کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیخیال مشغول به تو

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو

پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست