خیال مشغول

خیال مشغول

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو

پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست