کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیخیال مشغول

خیال مشغول

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو
پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست