خوشگذرانی

حالا که بعد خوشگذارنی کنار او

برگشته ای به حال پریشان سابقت

کج کرده ای مسیر دلت را به سمت ما

افتاده ای به یاد رفیقان سابقت!

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست