کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیخوشگذرانی

حالا که بعد خوشگذارنی کنار او

برگشته ای به حال پریشان سابقت

کج کرده ای مسیر دلت را به سمت ما

افتاده ای به یاد رفیقان سابقت!

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست