خلوت پنجاه سالگی

خلوت پنجاه سالگی

ناگفته های این دلِ آزرده از جهان

باشـد بـرای خلوت پنجـاه سالگی

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست