کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیخلوت پنجاه سالگی

خلوت پنجاه سالگی

ناگفته های این دلِ آزرده از جهان

باشـد بـرای خلوت پنجـاه سالگی

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست