خاطره

از عشق فقط درد و غم و خاطره اش ماند

آنقدْر که هوش از سرمان رفت چه کردیم؟

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست