کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیخاطره

از عشق فقط درد و غم و خاطره اش ماند

آنقدْر که هوش از سرمان رفت چه کردیم؟

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست