حرف

طعنه ی مردم این شهر زمین گیرم کرد

به خدا، حرف، فقط حرف مرا پیرم کرد

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست