کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیجمله بندی و اصطلاحات در شعر

از آنجایی که شعر زبان شاعر است و شاعر به این زبان صحبت میکند باید شعر شما کمترین تفاوت را با طرز صحبت شما داشته باشد و فقط تا جایی میتوانید در جمله بندی تغییر ایجاد کنید که وزن و قافیه بگیرد و از جابجایی بی مورد کلمات و به هم ریختن غیر ضروری جمله بندی خودداری کنید.
در خصوص استفاده از اصطلاحات در شعر باید به این نکته دقت شود که اصطلاحات باید به شکلی در شعر استفاده شود که مردم عادی هم در حرف زدن معمولی خود آن اصطلاح را به همان شکل بیان میکنند زیرا در این صورت قابل فهم تر است و برای مخاطب آشناست.
شاید شنیده باشید که فلانی آب پاکی را ریخت روی دست کسی... این اصطلاح اگر در شعر استفاده شود باید به همین صورت و طوری که فهمیدنش دلنشین و راحت باشد بیان شود:
 
{آمدی ، گفتم پشیمان شد ، نگو میخواستی
روی دستم آب پـاکـی را بریزی و خلاص
متین شریفی}
 
که در این بیت طرز بیان اصطلاح کاملا اشاره مستقیم و شفاف به ریختن آب پاکی روی دست دارد و اگر هم در اینجا دست اول آمده به خاطر ضرورت وزن است و اصطلاح تغییری نکرده است.
اگر این بیت را بدون ریتم و به حالت عادی برای کسی بخوانید خیال میکند دارید حرف میزنید چون جمله بندی این بیت بسیار به جمله بندی صحبت کردن عادی نزدیک است و فقط چون شعر است وزن گرفته و کلمات ادبی خوانده میشود.
در سرودن تا جایی که امکان دارد باید جملات و اصطلاحات شما امروزی باشد و کمترین تفاوت را با طرز صحبتهای امروزی داشته باشد و از هر گونه به هم ریختگی غیر ضروری جمله خودداری کنید.
 
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست