شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شایـد ایـن غصـه مـرا بعد تــو دیوانه کند

که قرار است کسی موی تو را شـانه کند

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست