تنهایی ناگفته

هر لحظه پر از حرفم و ساکت ترم از آه

عاقل به نظـر می رسم و غرق جنـونم

سرخورده نباشـم چه کنم بین جماعـت

با ایـن هـمـه تنـهـایـی ناگفتـه درونم

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست