هر لحظه پر از حرفم و ساکت ترم از آه

عاقل به نظـر می رسم و غرق جنـونم

سرخورده نباشـم چه کنم بین جماعـت

با ایـن هـمـه تنـهـایـی ناگفتـه درونم

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)