تاب و تب

بس که بر تاب و تبم افزوده ای با رفتنت

ترس دارم غـصـه از حـد تـوانـم بگـذرد

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست