کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیتاب و تب

بس که بر تاب و تبم افزوده ای با رفتنت

ترس دارم غـصـه از حـد تـوانـم بگـذرد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست