بخند

بخند

سر ذوق آمدم از خنده ی تو ، باز بخند

بی تفاوت به جهان باش و فقط ناز بخند

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست