کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبخند

بخند

سر ذوق آمدم از خنده ی تو ، باز بخند
بی تفاوت به جهان باش و فقط ناز بخند

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست