کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیافسوس

رفتـم که تـو سهم بـهـتـر از من باشـی

راضی شده ای به کمتر از من، افسوس

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست