کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست
افسوس

افسوس

رفتـم که تـو سهم بـهـتـر از من باشـی

راضی شده ای به کمتر از من، افسوس

متین شریفی