افسوس

رفتـم که تـو سهم بـهـتـر از من باشـی

راضی شده ای به کمتر از من، افسوس

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست