کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآیا واقعا میشود شاعر شد؟

آیا واقعا میشود شاعر شد؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست