کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآیا شما هم استعداد شاعری دارید؟

آیا شما هم استعداد شاعری دارید؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست