نحوه ی صحیح و کامل سرودن شعر زیبا

نحوه ی صحیح و کامل سرودن شعر زیباJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست