آفت

آفت

آفـت افتــاده به جـان ها، به زبان ها بدتر

چشم و گوش همه باز است، دهان ها بدتر

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست