آزمودن

چه اشتباه بزرگی که جای بودنِ هم

گذشت عمر کم ما به آزمودنِ هم

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست