کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآزمودن

چه اشتباه بزرگی که جای بودنِ هم

گذشت عمر کم ما به آزمودنِ هم

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست