کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست
شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شایـد ایـن غصـه مـرا بعد تــو دیوانه کند

که قرار است کسی موی تو را شـانه کند

متین شریفی